ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ឆ្នាំថ្មីកុំនៅលីវយូរ


Town Production CD Vol 66
Singer: Sokuntherayuk and Ly Evathina
Lyricist: Da (Pleng)
Music Composer: Som Dore
Source: Town Production HD