ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ម៉ុងសាយកំលោះ


Town Production CD Vol 66
Singer: Sokuntherayuk
Lyricist: Da (Pleng)
Music Composer: Som Dore
Source: Town Production HD