ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

កុងស៊ីហ្វាឆាយ វ័រអាយនី


Town Production CD Vol
Singer: Sokuntherayuk and Ly Evathina

Lyricist: Da (Pleng)
Music Composer: Som Dore
Source: Town Production HD