ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

លេងសើចម៉េចបាន - ខេម


Town Production [​​​Original Album CD 65]
Singer: Khem
Lyricist: Sam Boty
Music Composer: Yim Tasrong
Source: Town Production official