ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

កម្លោះចាប់ហួយ - ធីណា & ណារិន


Town Production [Original Album CD 65]
Singer: Thina ft Narin
Lyricist: Da (Pleng)
Music Composer: Yim Tasrong
Source: Town Production official