ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

មានអារម្មណ៍ថាកំពុងឈឺចាប់ - សិទ្ធិ


Town Production[Original Album CD 65​ ]
Singer: Seth
Lyricist: Da (Pleng)
Music Composer: Yim Tasrong
Source: Town Production official