ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ចង់Callថានឹកតែបងខ្លាចអន់ - ណារិន


Town Production [Original Album CD 65]
Singer: Narin
Lyricist: Da (Pleng)
Music Composer: Yim Tasrong
Source: Town Production official