ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ភ្លេចអូនទៅបង - សុគន្ធ នីសា


Town Production [Original Album CD 65]
Singer: Sokunisa
Lyricist: Da (Pleng)
Music Composer: Yim Tasrong
Source: Town Production official