ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ចាំបាត់ៗ - ខេម


Town Production VD Vol 65 【Original Album】
Singer: Khem
Lyricist: Da (Pleng)
Music Composer: Yim Tasrong
Source: Town Production official