ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

ប្តីមិនបានការ-ខេម - Town VCD Vol 49


Town Production VCD Vol 49
Singer: Khem
Directed by: Vath Lymeng
Lyricist: Da (Pleng)
Music Composer: Ngoun Sobin
Source: http://youtu.be/rncOV6IsiQc