ស្តាប់ការផ្សាយផ្ទាល់

  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show
  • VTEM Image Show

បើបងក្បត់ខ្ញុំសូមឱ្យអត់កូនប្រើ


បើបងក្បត់ខ្ញុំសូមឱ្យអត់កូនប្រើ - Town CD Vol 48
ដឹកនាំសម្តែង៖ ប៊ុន រតនា
និពន្ធទំនុកច្រៀង៖ ងួន សុបិន
និពន្ធបទភ្លេងថ្មី: Noly